Byggekostnad og investeringsramme

I lys av at det på ny har vært reist en diskusjon om realiseringen av et nytt Munchmuseum i Bjørvika ønsker Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å legge til rette for åpenhet og sporbarhet gjennom å tilgjengeliggjøre offentlig dokumenter om nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Fakta og tall hentet fra offentlig tilgjengelige dokumenter

- Byrådssak 137/09 «Utbygging av kulturinstitusjoner i Bjørvika»
Byggekostnaden (P85) for vinnerkonseptet Lambda ble da anslått til 1.630 mill. kroner (prisnivå 2009).

- Byrådssak 113/14 «Nytt Munchmuseum – bygging og kostnadsramme»
Byggekostnaden (P85) ble etter ferdigstilt forprosjekt anslått til 2.012 mill. kroner (prisnivå 2014).

Prisstigning og endrede miljøkrav fra 2009 til 2014
De økte byggekostnadene fra 2009 til 2014 på 382 mill. kroner er i hovedsak et resultat av gjeldende prisstigning i perioden på 246 mill. kroner. Ca. 136 mill. kroner er relatert til endringer i prosjektet, og endrede miljøkrav fra bystyret og statlige myndigheter. Kravet til passivhusstandard utgjør alene 73 mill. kroner av økningen på 136 mill. kroner.

- Bystyresak 285/14 «Nytt Munchmuseum - bygging og kostnadsramme»
Bystyret vedtok i oktober 2014 den totale investeringsrammen i prosjektet på 2761 mill. kroner.
I tillegg til byggekostnaden inkluderer investeringsrammen infrastrukturbidrag, tilknytningskostnader for kjøling/varme, tomtekostnader, plan- og designkonkurranse, detaljregulering, løst inventar, IKT brukerutstyr, applikasjoner, prisstigning og finanskostnader.

Alternativutredning - Nytt Munchmuseum på Tøyen

- Byrådssak 43/13 «Nytt Munch-museum med Stenersenmuseets samlinger»

I 2012 ble det gjennomført en alternativutredning (konseptvalgutredning) på bestilling fra Bystyret for lokalisering av nytt Munchmuseum bl.a. på Tøyen. Tre ulike alternativer ble vurdert, alle med et funksjonsareal på ca. 1000 m2 mindre enn det som nå er under bygging i Bjørvika.
Byggekostnadene (P85) ble etter ekstern kvalitetssikring vurdert til hhv. 1 729 mill. kroner, 1 638 mill. kroner og 1 750 mill. kroner (alle anslagene i prisnivå pr 01.09.2012).

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune