Miljø

 

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Hensyn til miljø og bærekraft er ivaretatt helt fra prosjektfasen, og er integrert både i byggeprosessen og i planene for fremtidig drift.

 

FutureBuilt forbildeprosjekt

Det nye Munchmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og bygges etter kriteriet med minst 50 % lavere klimagassutslipp i forhold til tilsvarende bygg. Reduksjon i klimagassutslippene gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk. Det innebærer å redusere klimagassutslipp gjennom hele byggets livsløp – både under planlegging, i byggefasen og i drift.

Som et forbildeprosjekt i FutureBuilt har det nye Munchmuseet vært med å inspirere og motivere offentlige og private utbyggere til å tenke på miljø og bærekraft i byggeprosessene helt fra start.

 

Noen av miljøtiltakene

  • Fasade: Det utvendige perforerte bølgepanelet gir god solavskjerming. Perforeringen i panelene varierer i størrelse og er tilpasset for å gjøre solavskjermingen best mulig. Glasset som er brukt i fasaden i hele den fremre delen av bygget er solreflekterende, og det er 3-lags glassvinduer som gir lite varmetap. Rammesystemet til vinduene isolerer også svært godt, slik at behovet for oppvarming og kjøling reduseres.
  • To klimasoner i tårnet: Det viktigste grepet i byggets energi- og miljøkonsept er ulike behov og funksjoner i ulike deler av bygget. Det har vært viktig å skille mellom sonen som bringer publikum rundt i museet og den delen som er til for å ivareta kunsten på best mulig måte. Tårnet er delt inn i to klimasoner. Hoveddelen av tårnet er bygget i betong. Betongens termiske egenskaper gjør det enklere å holde et stabilt inneklima for kunsten, og bidrar til å redusere energibruken. I utstillingsarealene skal det være en temperatur på 21 grader og 50 % luftfuktighet for å gi gode vilkår for kunsten. I sirkulasjonsområdene for publikum ellers i bygget tillates et større temperaturspenn.
  • Sedumtak: Podiet får et grønt sedumtak som bidrar til god overvannshåndtering.
  • Varme og kjøling: Bygget er koblet på fjernvarme, mens kjøling er sjøvannsbasert.
  • Materialer med lave klimagassutslipp: Bruk av lavkarbonbetong, resirkulert stål i byggets konstruksjon og i armeringsjern.
  • Materialer med lang levetid: Bygget er prosjektert med en teknisk levetid på bæring og konstruksjon på 200 år.
  • Energistyringssystem: Bygget er utstyrt med et energistyringssystem som optimaliserer energibruken.
  • God kollektivdekning: Det nye museet har en sentral plassering nær Jernbanetorget og har god kollektivdekning. 

Les mer om de ulike klima- og miljøtiltakene på futurebuilt.no

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt.      
Logo: Oslo kommune